Kommunestyremøte 14.05.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Navneopprop. Saksliste.
PS 31/07 Høringssvar på endring av hjorteviltforskriftens § 3 - villreinnemnder.
PS 32/07 Tilskudd til spredt boligbygging. Revidering av reglene.
Pause i PS 32/07
PS 32/07 Tilskudd til spredt ....... forts.
PS 33/07 Deltakelse i KS` register for verv og økonomiske interesser - www. styrevervregisteret.no
PS 34/07 Årsregnskap og årsrapport 2006 Nore og Uvdal kommune.
PS 35/07 Bygge og anleggskontrakter - forvaltningsrevisjonsrapport.
PS 36/07 Årsrapport fra kontrollutvalget 2006.
PS 37/07 Skatteregnskapet for 2006.
Pause før sak 39/07
PS 39/07 Valg av settemedlem til Kontrollutvalget.
Avslutning av møtet.
PS 38/07 Unntatt offentlighet, sak om Uvdal Alpinsenter.
webløsning fra Serit Itum