Kommunestyremøte 30.06.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste
PS 45/08 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg
PS 46/08 Tertialrapport 1/2008
PS 47/08 Suppleringsvalg av meddommere til Kongsberg tingrett
PS 48/08 Årsrapport for kontrollutvalget 2007
PS 49/08 Årsmelding fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2007 fra skatteetaten
PS 50/08 Reguleringsplan Nye Rødungen. Sluttbehandling
PS 51/08 Reguleringsplan Bergsjø. Sluttbehandling
PS 52/08 Reguleringsplan Massetak Mørkvollen. Sluttbehandling
PS 53/08 Reguleringsplan Lomlia. Endring av reguleringsbestemmelsene
PS 54/08 Reguleringsplan Grevsgardsdokken gnr. 115, bnr. 1. Sluttbehandling
PS 55/08 Endring av reguleringsplan Loftsgård Søndre, Bustrøm - gnr. 136, bnr. I
PS 56/08 Søknad om kommunalt lån og tilskudd til bygging av flisterminal
1.pause
PS 57/08 Forvaltningsmodell for Trillemarka -Rollagsfjell naturreservat
PS 58/08 Forslag til verneforskrifter for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat
PS 59/08 Omdisponering av investering til utbedring av kommunale veger
PS 60/08 Retningslinjer for plan- og byggekomiteer
PS 61/08 Strategier for areal og transport i Kongsberg regionen
2.pause
PS 62/08 Veterinærklinikk på Rødberg. Tilleggsbevilgning
PS 63/08 Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport
PS 64/08 Finansiering og gjennomføring av parkeringsutvidelse for bygdetun og stavkirke
PS 66/08 Tertialrapport 1/2008 - Tilleggsreguleringer
PS 67/08 Energi- og klimaplan
PS 68/08 Endring av satser for omsorgslønn
Avslutning av møtet
PS 69/08 Vedr. etablering av familie (Lukket)
PS 65/08 Stilling som kommuneadvokat. (Lukket)
webløsning fra Serit Itum