Kommunestyremøte 05.11.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, godkjenning av innkalling, opprop og interpellasjon.
PS 72/07 Godkjenning av kommunestyrevalget 2007.
PS 73/07 Valg av hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk.
PS 74/07 Valg av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg.
PS 75/07 Valg av hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.
PS 76/07 Valg av skatteutvalg.
PS 77/07 Valg av fjellstyret.
PS 78/07 Valg av medlemmer til tilsynsutvalget for Hardangervidda nasjonalpark.
PS 79/07 Valg av representant til villreinnemnda for Hardangervidda.
PS 80/07 Valg av representanter til villreinnemnda for Norefjell/Reinsjøområdet.
PS 81/07 Valg av administrasjonsutvalg.
PS 82/07 Valg av motorferdselutvalg for utmark.
PS 83/07 Valg av styre for kommuneskogen. 1.del
PS 84/07 Valg av medlem til representantskapet for Buskerud Kommunerevisjon IKS.
PS 85/07 Valg til rådet for eldre og funksjonshemmede.
PS 86/07 Valg av heimevernsnemnd.
PS 87/07 Valg av kulturarvstyre.
PS 88/07 Valg av energiutvalg.
PS 89/07 Valg av landbruksnemnd.
PS 83/07 fortsettelse. Valg av styre for kommuneskogen. 2.del
Pause - ca 10 minutter
PS 90/07 Søknad om investeringslån til oppstart av byggeprosjekt.
PS 91/07 UTGÅR-(Handlingsplan for omsorgstjenesten 2008-2020.)
PS 92/07 Søknad om skjenkebevilling - ES motor AS.
PS 93/07 Søknad om skjenkebevilling - Vasstulan Høyfjellsseter.
PS 94/07 Delegering av myndighet etter Eierseksjonsloven av 1997
PS 95/07 Tertialrapport 2-2007, budsjettregulering.
PS 96/07 Høring - ny formålsparagraf for barnehagen og opplæringen.
PS 97/07 Klage på tildeling av kulturmidler.
PS 98/07 Valg av kontrollutvalg. Endring.
PS 99/07 Valg av representanter til Numedalsutvikling Iks.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum