Kommunestyremøte 23.04.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneoppropp og sakliste.
PS 27/12 Eierskapsstrategi i Nore og Uvdal kommune. TRUKKET.
PS 31/12 Oppvekst Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal
PS 28/12 Prosjekt fremtidslandbruk i Nore og Uvdal.
PS 29/12 Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene.
PS 30/12 Ny 4-årsplan for Den kulturelle skolesekken.
PS 32/12 Omdisponering av prosjektmidler til nødvendig restaurering av kverna på Nore og Uvdal bygdetun.
PS 33/12 Suppleringsvalg til overtaksnemnda.
Pause
PS 34/12 Valg av medlem og varamedlem til styret for traktorslepa Solheimstulen - Lågaros.
PS 35/12 Nasjonal transportplan 2014-2023 - Høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune.
PS 36/12 Endring av reglement for kommunestyret.
PS 37/12 Salg av boligtomter etter skredsikring, Hvaale 1.
PS 38/12 Prioritering av søkere til kommunale utleieboliger og praksis ved forlengelse av kontrakter.
PS 39/12 Lærerbolig på Norefjord og Langodden
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum