Kommunestyremøte 11.12.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte, opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
Informasjon om bruk av kommunens næringsfond
PS 91/17 Nye vegnavn
PS 92/17 Endring i festeavgift på kirkegårdene
PS 93/17 IKA Kongsberg - endring i selskapsavtale
PS 94/17 Overføring av bevilgninger fra 2017 til 2018
PS 95/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2016007 Børkjebuin
PS 96/17 Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018
Pause med gruppemøter
PS 96/17 Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021, årsbudsjett 2018 fortsetter
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum