Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 19.04.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet. Sakliste. Navneopprop. Spørsmål.
PS 23/04 Endring av kostnadsramme for Nore og Uvdal omsorgssenter
PS 24/04 Gjennomgang av rapport fra KS advokater vedr. konsesjonskraftsalget
Pause
PS 25/04 Driftstilskudd til svømmehall
PS 26/04 Oppheving av vedtak i kommunestyresak 85/98 Gjenkjøp av Nørstebøstua
PS 27/04 Søknad om tilleggsbevilgning til stue på bygdetunet
PS 28/04 Møteplan 2. halvår 2004
PS 29/04 Veiledende normalreglement for folkevalgtes innsynsrett- kommuneloven § 40 nr. 5
PS 30/04 Barnerepresentant i det faste utvalget for plansaker NMK
PS 31/04 Valg av representanter til IKA Kongsberg
PS 32/04 Justering av sosialhjelpssatser i henhold til veiledende retningslinjer
PS 33/04 Reguleringsplan Solheimsameige område VIID
PS 34/04 Ressurstildeling til grunnskolen skoleåret 2004/2005
PS 35/04 Revisjon - eventuell sammenslåing av revisjonsdistrikt
PS 36/04 Trivselsassistenter
PS 37/04 Fylkesplanens handlingsprogram - Partnerskapsavtale
Pause
PS 38/04 Valg av representanter til Energi-utvalg i Nore og Uvdal kommune
PS 39/04 Reguleringsplan for Iminglia, del av eiendommen gbnr 27/4 (2. gangs behandling)
PS 40/04 Forslag til reguleringsplan for hytteområde, Nordre Borge, 145/1, 146/1 (2. behandling)
PS 41/04 Tilleggsbevilgning til kommunal utleiebolig Tunhovd
PS 42/04 Tilbakemelding til kommunestyret – tilsynsrapport til overformynderiet.
Behandling av saker i lukket møte. Avslutning.
webløsning fra Serit Itum