Kommunestyremøte 12.09.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet / piano av Maria Sevlejordet
Godkjenning av innkalling / saksliste / opprop
Framtidsretta landbruk v/ Silje L. Bergan, jordbrukssjef
Velferdsteknologi v/ Håvard Fossbakken, Kingsbergregionen
PS 50/16 Rapport forprosjekt framtidsretta landbruk i Numedal fase 1-
PS 51/16 Regionalt responssenter for velferdsteknologi
PS 52/16 Hvammen vannverk
Pause
PS 53/16 Trafikksikker kommuner
PS 54/16 Ekstrabevilgning til styrking av budsjett næringsutvikling
PS 55/16 Finansiering av forbedringstiltak i Nore og Uvdal Næringspark.
PS 56/16 Handlingsplan for næringsarbeid 2016-2017
PS 57/16 Nore og Uvdal kommunes eierskap i Numedalsutvikling IKS
PS 58/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 18.04.2016
PS 59/16 Regionreformen
PS 60/16 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015013
PS 61/16 Søknad om avdragsutsettelse, utvidet låneramme og strategi for
Pause
PS 62/16 Oppvekst Numedal - utredning av videre samarbeid
PS 63/16 Godkjenning av Uvdal barnehage i nye lokaler
PS 64/16 Høring . Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om
PS 65/16 Klage på vedtak av vegnavn
Nytt PS 66/16 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020
PS 67/16 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden
Pause
Valg av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden forts.
PS 68/16 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 69/16 Høring av forslag til ny kommunelov
PS 70/16 Revisjon av reglement og arbeidsvilkår for folkevalgte
PS 71/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - innspill på
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum