Kommunestyremøte 25.06.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste
Informasjon om 'BLiNK-Bredbånd til alle' v/ Halvor Rostad
Interpellasjoner og valg av settevaraordfører
PS 40/07 BLiNK - Bredbånd til alle i Numedal. Finansiering og godkjenning av avtale.
PS 41/07 Etablering av næringsselskap, søknad om finansiering.
PS 42/07 Utbygging Godfarfoss. Samarbeidsavtale. Aksjeeieravtale.
Pause
PS 43/07 Navn på huset som rommer nytt bibliotek, kulturskole, svømmehall, samfunnshus med sal og møterom.
PS 44/07 Valg av medlemmer til byggekomite for ombygging av Rødberg skole.
PS 45/07 Storestølen Kafé og hytteservice DA. Søknad om skjenkebevilling.
PS 46/07 Prinsippsak - utbyggingsavtaler etter § 64
PS 47/07 Tertialrapport 1-2007.
PS 48/07 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune.
Pause
PS 49/07 Reglement for innkjøp m.v.
PS 50/07 Regionalt IKT program.
1. Gruppemøte
PS 50/07 forts.
2. Gruppemøte
PS 50/07 forts.
PS 51/07 Søknad om tilleggsbevilgning Grønneflåtastua på Bygdetunet.
PS 52/07 Felles skatteoppkreverkontor for Kongsberg og Numedal.
PS 53/07 Revidert reguleringsplan Fjellsnaret område 1. Sluttbehandling.
Avslutning av det åpne møtet
PS 54/07 Personalsak Unntatt offentlighet i henhold til Off.lovens § 5a, Forvaltningslovens § 13.
PS 55/07 Søknad om tilleggsbevilgning. Unntatt offentlighet i henhold til Off.lovens § 5a, Forvaltningslovens § 13.
webløsning fra Serit Itum