Kommunestyremøte 03.09.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
Orientering om Miljøringen AS
PS 70/12 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.2013 til 31.12.2016.
PS 71/12 Forvaltningsrevisj on for offentlige anskaffelser. Rapport.
PS 72/12 Kommuneloven. Endringer med iverksettelse 01.07.2012.
PS 73/12 Reglementer og delegasjonsreglementer.
Pause
PS 74/12 Utsettes (Sluttbehanling av reguleringsplan ID 2011009 Hvammen Hyttefelt)
PS 75/12 Utsettes (Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2011009 Hvammen Hyttefelt)
PS 76/12 Bosetting av flyktninger.
PS 77/12 Evalueringsrapport av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune. Rapport.
PS 78/12 Nytt opptak av startlån 2012.
PS 79/12 Valg av medlemmer til råd for eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser.
PS 80/12 Tilskudd til unge boligetablerere - innføring av tilskuddsordning.
Gruppemøte
PS 80/12 fortsetter
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum