Kommunestyremøte 19.05.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, saksliste
PS 32/08 Årsrapport og årsregnskap 2007 - Nore og Uvdal kommune
PS 33/08 Budsjett 2008 og økonomiplan 2008 - 2011 - mål for omstilling
PS 34/08 Gransking av byggeprosjekt Bergtun. Bevilgning til gjennomføring.
PS 35/08 Landbruksvikarordningen. Overføring av arbeidsgiveransvar fra kommunene til avløserlagene.
PS 36/08 Søknader om tilskudd til innkjøp av løypeprepareringsutstyr
PS 37/08 Endring av vedtekter for Frivillighetssentralen i Nore og Uvdal - valg av representant til årsmøte
PS 38/08 Reguleringsplan Skogstad - gnr. 125, bnr. 15 og 18. Sluttbehandling.
PS 39/08 Endring av reguleringsplan - Øktedalen sameige, gnr. 153, bnr. 1 og gnr. 154, bnr. 1, 2, 3.
PS 40/08 Nødstrømsaggregat Bergtun omsorgssenter
Pause
PS 41/08 Forhåndsvarsel om oppheving av midlertidig fredning av Numedalsbanen. Høringsuttalelse
PS 42/08 Partnerskapsavtale mellom Nore og Uvdal Næringsselskap BA og Nore og Uvdal kommune.
PS 43/08 Vedr. salg av kommunens aksjer i Rødberg hotell
Kvalitetsprogrammet for kommuner
Avslutning av møtet med info om konkurs i Uvdal Alpinsenter
webløsning fra Serit Itum