Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 26.05.03

Oppløsning:
Laster avspiller
A Navneopprop
B Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 021/03 Endring av retningslinjer for kommunalt viltfond
PS 022/03 Økt kostnadsramme for ombygging/utbygging av legekontor
PS 023/03 Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport
PS 024/03 Sluttbehandling. Fjellset/Nilsseter
PS 025/03 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - igangsetting av planarbeid
PS 026/03 Søknad om kommunalt tilskudd til framføring av strøm til Smådøl Motorsenter
PS 027/03 Omorganisering av kommunal revisjon?
PS 028/03 Kongsbergregionen 2003-2015 – Felles regional visjon og strategiplan
PS 029/03 Arbeidsgruppe vedr. salget av konsesjonskraften
PS 030/03 Boligpolitisk handlingsplan for Numedal
PS 031/03 Skatteregnskapet i Nore og Uvdal kommune for 2002
PS 032/03 Årsregnskap og årsrapport 2002 for Nore og Uvdal kommunekasse
webløsning fra Serit Itum