Kommunestyremøte 25.05.09

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Navneopprop. Saksliste.
PS 25/09 Omorganisering av sentraladministrasjonen.
PS 26/09 Godfarfoss Kraft AS. Utvidelse av selskapets aksjekapital.
PS 27/09 Delegasjonsreglement i Nore og Uvdal. Revidering.
PS 28/09 Regnskap og årsrapport 2008.
Gruppemøte i PS 28/09.
Innslag fra Nore og Uvdal Kulturskole.
PS 28/09 Fortsettelse.
PS 29/09 Årsmelding fra skatteoppkreveren og kontrollrapport 2008 fra skatteetaten
PS 30/09 Kontrollutvalgets årsrapport for 2008.
PS 31/09 Reguleringsplan Fjellsnaret område 2 - ferdigbehandling.
PS 32/09 Reguleringsplan for del av Uvdal Hyttegrend. Sluttbehandling.
PS 33/09 Reguleringsplan Industriområde Gvammen. Sluttbehandling.
PS 34/09 Rullering av Trafikksikkerhetsplan 2009-20012.
PS 35/09 Utbyggingsavtale Brøstrudlia – endring av nedbetalingsplan. Annen gangs behandling.
Orienteringer fra administrasjonen.
Avlutning.
webløsning fra Serit Itum