Kommunestyremøte 14.03.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Første del av møtet ble dessverre uten lyd
Åpning av møtet, opprop, godkjenning av saksliste/ innkalling, valg av settevaraordfører
Kulturinnslag ved klulturskolen, dessverre uten lyd
Numedal Produksjon v/ Olav Traaen, desverre uten lyd
Opptak med lyd, forts. Numedal Produksjon v Olav Traaen
Saksbehandling starter, det bes om habilitetsvurdering
Varaordfører overtar møteledelsen, habilitetsvurderinger, klarlegging av rekkefølge på sakene
Kort pause
PS 10/16 Sluttbehandling av områdereguleringsplan ID 2012005 Øvre Uvdal Reiselivsområde
Orientering om områdeplanen v/ saksbehandler Målfrid Toeneiet
PS 10/16 fortsetter
PS 11/16 Godkjenning av utbyggingsavtaler - områdereguleringsplan ID
Pause
PS 11/16 Godkjenning av utbyggingsavtaler forts.
PS 12/16 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2015002 Uvdal Panorama
PS 21/16 Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 - 2020
Pause
Orientering om regnskap 2015 v/ rådmann Rune Antonsen
PS 14/16 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nore og Uvdal
PS 15/16 Videreføring av samarbeidet i Den Grønne Dalen 2016-2019
PS 16/16 Emisjon Godfarfoss Kraft AS
PS 17/16 Revisjon av godtgjøringsreglement for folkevalgte
PS 18/16 Valg av medlem til representantskapet for Buskerud
PS 19/16 Valg av medlemmer til råd for eldre og mennesker med
PS 20/16 Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum