Kommunestyremøte 21.11.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, med opprop,, godkjenning av innkalling / saksliste
Status for etablering av snøscooter-løype v/utmarkskonsulent
Presentasjon av «Rådmannens forslag til handlingsprogram for
Innslag ved Kulturskolen: Elever Amund, Emil og Nils, lærer Lars Fullu
PS 77/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt innen arkivordningen/saksbehandlingen
PS 78/16 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 03.06.2016
PS 79/16 Vegnavn Uvdal
PS 80/16 Delegering av myndighet i forbindelse med adresseringsarbeid
PS 81/16 Akuttberedskap i Numedal barneverntjeneste
PS 82/16 Vedr. anmodning om bosetting av flyktninger 2017
PS 83/16 Forprosjekt boliger til barn unge med spesielle behov. Orientering
Pause
PS 83/16 fortsetter
PS 84/16 Organisering og gjennomføring av stortingsvalget og sametingsvalget 2017
PS 85/16 Møteplan for 2017
PS 86/16 Høring - Nærpolitireformen i Sør-Øst politidistrikt
PS 87/16 Nyetablering på Gvammen, finansiering av ombygging
PS 88/16 Anmodning om økonomisk støtte ifm. anke til Høyesterett i prinsipiell tvist mellom Statnett og tre av LVKs medlemskommuner
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum