Kommunestyremøte 08.05.17

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag ved rockeverkstedet
Åpning av møtet
Informasjon om folkehelseprosjektet v/lokal prosjektleder Målfrid Toeneiet
PS 29/17 Regnskap og årsrapport 2016 - Nore og Uvdal kommune
Pause
PS 30/17 Årsrapport finansforvaltning 2016
PS 31/17 Sluttgodkjenning- reguleringsplan ID2015003 Breivikåsen
PS 32/17 Godkjenning av utbyggingsavtale- reguleringsplan ID2015003
PS 33/17 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2015010
PS 34/17 Salg av kommunale boliger
Pause / gruppemøte
forts. PS 34/17 Salg av kommunale boliger
PS 35/17 Klage på avslag på søknad om tilskudd til ung boligetablerer
PS 36/17 Endring i møteplan - august og september 2017
PS 37/17 Ordførers godtgjørelse fra Nore og Uvdal kommune ved sykdom
PS 38/17 Reglement for administrasjonsutvalget
PS 39/17 Krav om redusert kapitaliseringsrente
PS 40/17 Spørsmål om gjennomføring av forprosjekt som grunnlag for
PS 41/17 Eierlån til Godfarfoss kraft AS for finansiering av forprosjektering og anbudsdokumenter
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum