Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 22.05.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet; navneopprop
PS 30/06 Endringer i økonomiplanen 2007 for fagavdelingen PRO
Pause
PS 19/06 Navneforslag Nybygg omsorgsboliger og ombygging sjukeheim
PS 20/06 Trygghetsalarmer i Numedalskommunene
PS 21/06 Felles kommunedelplan for Trillemarka - Rollag østfjell
PS 22/06 Reguleringsplan Skarpås vestre g.nr.137 b.nr.49, sluttbehandling
PS 23/06 Dekning av uforusette kostnader ved utbedring av Skogangrendveien
PS 24/06 Tilskudd til investeringer løypeprepareringsutstyr, ny behandling
PS 25/06 Gjennomgang PPOT - Sluttføring av selskapsavtale og valg av styremedlemmer
PS 26/06 Møteplan politiske møter 2.halvår 2006.
PS 27/06 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet
PS 28/06 Årsregnskap og årsrapport 2005 for Nore og Uvdal kommune
PS 29/06 Reguleringsplan Jeljorden. Revisjon av plankart
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum