Kommunestyremøte 10.03.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og sakliste
Orientering fra Kommunal Landspensjonskasse
Pause
PS 12/14 Opprettelse av stillingshjemmel seksjonleder legetjeneste
PS 13/14 Forvaltningsrevisjonsrapport rus/psykiatri
PS 14/14 Søknad om øremerkede midler til styrking av barneverntjenesten i Numedal
PS 15/14 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2009003 Hallandsfjellet
Gruppemøte
Fortsettelse PS 15/14
PS 16/14 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012003 Fjellset/Nilsseter
PS 17/14 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2009003 Hallandsfjellet
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum