Kommunestyremøte 02.09.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, innkalling opprop og saksliste
Deputasjon, utsendinger fra lokale aksjonsgrupper
PS 56/13 Rapport: Skolestruktur - Alternative organiseringer av grunnskoletjenesten i Nore og Uvdal kommune
PS 57/13 Avtale med Uvdal Utmarkslag SA m.fl
PS 58/13 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID 2012002 Seterdalen I
PS 59/13 Finansiering av bestilte oppdrag ved kommunestyrets behandling av medfinansering i Miljøringselskapene.
PS 60/13 Fastsettelse av planprogram - kommunedelpian for stier og løyper
PS 61/13 Sluttgodkjenning av reguleringsplan ID 2012002 Seterdalen I
PS 62/13 Sluttbehandling av endring av reguleringsplan ID 2010013 Larsseter
PS 63/13 Søknad om kommunal støtte til utvikling av infrastruktur i Åsbøseterdalen
PS 64/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr. 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag - Høring.
PS 65/13 Godkjenning av ny selskapsavtale i Buskerud Kommunerevisjon IKS.
PS 66/13 Søknad om fritak fra politiske verv 2. halvår 2013.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum