Kommunestyremøte 06.09.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart. Navneopprop. Innkalling. Saksliste
"Fredning av Numedalsbanen? Hva med stasjonsområdet på Rødberg?”
PS 60/10 Rapport fra forstudien om framtidig skolestruktur i Nore og Uvdal kommune.
Gruppemøte
PS 60/10 Rapport fra forstudien......FORTS.
PS 61/10 Valg av takstnemnd.
PS 62/10 Valg av overtakstnemnd.
PS 63/10 Tomtefestesak. Dom i Kongsberg tingrett.
PS 64/10 Endring av eierandel / endret selskapsavtale i IKA Kongsberg.
PS 65/10 Arkivsenter Østafjells.
PS 66/10 Samhandlingsreformen, St.m. 47 (2008-2009).
PS 67/10 Felles saksframlegg: Felles samarbeidsavtale med Vestre Viken HF.
Avslutning av møtet.
PS 68/10 Søknad om ettergivelse av lån og renter. Ny behandling. U. off i h.h. til Off. lovens § 13, Forv. lovens § 13.1
webløsning fra Serit Itum