Kommunestyremøte 16.02.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og saksliste
Utdeling av Bibliotekprisen
Utdeling av Miljøfyrtårnsertifikater
Nore og Uvdal Næringsselskap v/Gro Irene Svendsen orienterer om ide/plan for lokstallen
PS 1/15 Kommunereformen - rapport fra forstudie
PS 1/15 Kommunereformen - fortsettelse etter pause
PS 2/15 Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
PS 3/15 Organisering og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
PS 4/15 Sykkelrittet Tour of Norway, kommunal støtte til sikring av TV-overføring fra kommunen under rittet
PS 5/15 Evaluering av seniorpolitiske tiltak
PS 6/16 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 7/15 Husbanken - startlån og boligtilskudd 2015
PS 9/15 Høring på faggrupperapport "Forenkling av utmarksforvaltningen"
PS 8/15 Tilsettingssak (Untatt offentlighet ihht Off.loven §13,Fvl.lovens §13,11)
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum