Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 23.06.03

Oppløsning:
Laster avspiller
Velkommen, godkjenning av møteinnkalling
Navnopprop
PS 033/03 Søknad om reduksjon av rente på kommunalt næringslån.
PS 034/03 Rapportering pr. 1. mai for konsesjonskraftfondet
PS 037/03 Sluttbehandling. Reguleringsplan Brøstrudlia
PS 035/03 Søknad om kommunalt lån til sluttføring av reguleringsplanarbeider i Brøstrudlia.
PS 036/03 Brøstrudlia - finansiering av utbygging og godkjenning av utbyggingsavtale
Pause
PS 036/03 Brøstrudlia - fortsettelse
Gruppemøte
PS 036/03 Brøstrudlia - fortsettelse
PS 038/03 Søknad om støtte fra Nore og Uvdal kommunes næringsfond fra veiforeningen Tunhovdfjorden vest.
PS 039/03 Overtagelse av veg, vann, avløp og grunneiendom på Rødberg
PS 040/03 Søknad om fravikelse av pant på kommunalt lån
Pause
PS 041/03 Søknad om kommunalt tilskudd til oppføring av klubbhus på Smådøl Motorsenter
PS 042/03 Tertialrapport 1/2003
PS 043/03 Kommuneplan for Nore og Uvdal. Langsiktig del - Sluttbehandling
PS 044/03 Byggherreforskriften. Instruks for prosjektleder. Generell HMS-plan for byggeplassen. Orienteringssak til kommunestyret
webløsning fra Serit Itum