Kommunestyremøte 31.05.10

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet
Orientering: Internkontroll – risiko- og sårbarhetsanalyse i fagavdeling for pleie, rehabilitering og omsorg
Navneopprop, innkalling og saksliste
PS 44/10 Vurdering av gebyrene ved fagavdeling for næring, miljø og kommunalteknikk
PS 45/10 Regnskap og årsrapport 2009
Pause (12 minutter)
PS 46/10 Kommuner med nedgang i folketallet - Interkommunalt planprogram
PS 47/10 Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2021
PS 48/10 Årsrapport fra kontrollutvalget 2009
PS 49/10 Skatteoppkreverfunksjonen i Nore og Uvdal kommune. Kontrollrapport 2009
PS 50/10 Generalforsamling i Geilo Lufthavn Dagali A/S
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum