Kommunestyremøte 20.10.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og saksliste.
TEMA: Statkraft — konsesjonssøknad for nytt Nore I kraftverk presentasjon vi Statkraft.
Info: Rådmannens forslag til handlingsprogram, økonomiplan 2015 - 2018 og budsjettrammer 2015.
PS 46/14 Kommunal finansieringsdeltagelse til TV-produksjonen: Hyttepatruljen.
PS 47/14 Utarbeidelse av reiselivsstrategi, finansiering av konsulenttjenester og prosess
PS 48/14 Lokalisering for bygging av nye Uvdal barnehage
Pause
PS 49/14 Endring av vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SF0) i Nore og Uvdal.
PS 50/14 Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820 Høk.
PS 51/14 Prinsipper og retningslinjer i forhold til boplikt på landbrukseiendommer i Nore og Uvdal.
Pause
PS 51/14 fortsettelse
PS 52/14 Tertialrapport 2-2014 med budsjettregulering.
PS 53/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag.
PS 54/14 Revisjon av reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte.
PS 55/14 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.06.14.
PS 56/14 Suppleringsvalg til kontrollutvalget.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum