Kommunestyremøte 23.11.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møte, opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
Informasjon om Tend v/ Vidar Solli
Pause
PS 66/15 Legater for trengende i Nore og Uvdal
PS 67/15 Delegasjon av bevillinger knyttet til salg og skjenking av alkohol
PS 68/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - arbeidstidsordningen innen pleie
Gruppemøte
Forts. PS 68/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - arbeidstidsordningen innen pleie
PS 69/15 Rullering av det prioriterte handlingsprogrammet i delplan for
PS 70/15 Sluttbehandling. LNF spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av
PS 71/15 Valg av medlemmer til tilsynsutvalget for Hardangervidda
PS 72/15 Valg av administrasjonsutvalg for perioden høsten 2015 til høsten
PS 73/15 Valg av representant til forvaltningsstyret for Trillemarka -
PS 74/15 Valg av motorferdselutvalg for utmark for perioden høsten 2015
PS 75/15 Valg av medlem og varamedlem til styret for traktorslepa
PS 76/15 Valg av fjellstyre for perioden høsten 2015 til høsten 2019
PS 77/15 Oppnevning av nye medlemmer til villreinnemndene
PS 78/15 Valg av representanter til Norges Nasjonalparkkommuner og
PS 79/15 Valg av heinmevernnemnd for perioden høsten 2015 til høsten
PS 80/15 Valg av representanter til Numedalsutvikling IKS for perioden
PS 81/15 Valg av kulturarvstyre for perioden høsten 2015 til høsten 2019
PS 82/15 Valg av representant med vararepresentant til Vestviken 110 IKS
PS 83/15 Møteplan for 2016
Pause, gruppemøte
Forts. PS 83/15 Møteplan for 2016
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum