Kommunestyremøte 03.12.07

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, navneopprop, godkjenning av sakliste
PS 100/07 Valg av representant til Kirkelig Fellesråd
PS 101/07 Valg av forliksråd 01.05.08-01.01.13
PS 102/07 Suppleringsvalg til overformynderiet.
PS 103/07 Valg av møtefullmektiger for forliksrådet
PS 104/07 Utvalg for motorferdsel i utmark. Valg av leder og nestleder
PS 105/07 Møteplan 2008
PS 106/07 Søknad om skjenkebevilling - Uvdal alpinsenter v / Nordic catering AS
PS 107/07 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal kommune
PS 108/07 Revidert forskrifter for vann og avløpsgebyr 2008
PS 109/07 Søknad om tilleggsbevilgning til avslutningen av arbeidet med Grønneflåtastua på Bygdetunet
PS 110/07 Brøstrudlia - endring av nedbetalingsperioden for utbyggingsavtalen
Gruppemøte 1 i sak 110/07
PS 110/07 Brøstrudlia....fortsettelse av saken
Gruppemøte 2 i sak 110/07
PS 110/07 Brøstrudlia....fortsettelse av saken
PS 112/07 Høring om sammenslåing av politidistrikt i Buskerud
Orientering fra Rådmann Frank Pedersen om Terra-avtalen
Avslutning av møtet
PS 111/07 Tilsetting av Fagsjef SBK. Unntatt offentlighet
webløsning fra Serit Itum