Kommunestyremøte 05.09.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Kulturinnslag ved
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 48/11 Utviklingsfondet for Trillemarka. Endring av vedtekter for plassering.
PS 49/11 Risiko- og sårbarhetsanalyse. Nore og Uvdal kommune.
PS 50/11 Reguleringsplan Skogen Vest. Sluttbehandling.
PS 51/11 Evaluering av servicekontoret.
Gruppemøte i PS 51/11
Forts. PS 51/11 Evaluering av servicekontoret.
PS 52/11 Forprosjekt - Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen.
PS 53/11 Opparbeidelse av nytt boligfelt Skogenområdet Rødberg.
PS 54/11 Høringsuttalelse til reguleringsplan for ny E134 Damåsen - Saggrenda
Pause
PS 55/11 Innspill til KS høringsuttalelse, forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter
PS 56/11 Kommunale husleiepriser, ny behandling.
PS 57/11 Plan for drift og forvaltning av kommunale næringsbygg og -arealer.
PS 58/11 Høring av landskap og arealdisponeringsplan for ombygging av Tunhovd dam.
PS 59/11 Høring av landskap og arealdisponeringsplan for bygging av Pålsbu terskeldam.
PS 60/11 Sluttbehandling reguleringsplan 2007001 Dalset.
PS 61/11 Konsesjonskraft. Gjennomføring av kommunestyrets vedtak.
PS 62/11 Avtale om tilbakebetaling av lån. Lukket i h.h.t. Off.lova § 13, jfr. Fvl. § 13, 1. ledd.
Avslutning av siste møte for dette kommunestyret.
webløsning fra Serit Itum