Kommunestyremøte 24.06.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, innkalling opprop og saksliste
PS 36/13 Miljøringen, avklaringer etter kommunestyrets behandling av søknad om støtte 6 mai 2013. sak 20-13.
PS 37/13 Søknad om fritak fra politisk verv.
PS 38/13 Rullering av trafikksikkerhetsplan for perioden 2013-2016
PS 39/13 Konstituering av rådmann og igangsettelse av rekrutteringsprosess
PS 41/13 Regnskap og årsrapport 2012
Orientering om konsesjonskraft
PS 40/13 Tertialrapport 1-2013
PS 42/13 Endring av festeavgift for kirkegårdene i Nore og Uvdal
PS 43/13 Valg av tomteområde til ny barnehage i Uvdal
PS 44/13 Salg av industribygg Rødberg
PS 45/13 Arbeider vedrørende kommunens eiendom på lmingfjell
PS 46/13 Strategidokument og handlingsplan -Rådet for nasjonalparkkommuner
PS 47/13 Digitale sakspapirer i Nore og Uvdal
PS 48/13 Forskrift for Nore og Uvdal kommune til Lov nr 82 av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag
P5 49/13 Plan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner
PS 50/13 Interkommunalt vedtaksteam for tjenester innen psykisk helse og rus for kommunene i Numedal
PS 51/13 Underretning til kommunestyret om framdrift av forvaltningsrevisjon offentlig anskaffelser
PS 52/13 Utbyggingsavtaler -Uvdal Utmarkslag SA
PS 53/13 Kontrollutvalget, protokoll fra møte 10.06.2013
PS 54/14 Høring - nasjonal forskrift om motorferdsel
PS 55/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Nore og Uvdal
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum