Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 20.02.06

Oppløsning:
Laster avspiller
Miljøfyrtårnsertifisering, Rauhelleren Turisthytte
Opprop. Sakliste.
Rådmannen orienterer
PS 5/06 Suppleringsvalg til Overformynderiet.
PS 6/06 Forvaltningsrevisjon. Tilskudd og lån til næringsformål.
PS 7/06 Ombygging av tak Nore og Uvdal Næringspark. Ny behandling.
Gruppemøte
PS 7/06 Ombygging av tak .... .
PS 8/06 Ordfører Martinius O. Tandbergs legat - opprettelse og vedtekter
PS 9/06 Søknad om kommunalt tilskudd til o-kart i Tunhovd
PS 10/06 Tilskudd privat vannforsyning - revidering av retningslinjer
PS 11/06 Tilskudd til investeringer i løypeprepareringsutstyr.
PS 12/06 Reguleringsplan Myran - Uvdal alpinsenter. Sluttbehandling.
Avslutning.
webløsning fra Serit Itum