Kommunestyremøte 12.12.11

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
PS 112/11 Nore og Uvdal Næringsselskap, høring vedrørene forlengelse av partnerskapsavtale.
PS 100/11 Økonomiplan 2012 - 2015 og budsjettrammer for 2012.
Gruppemøte i PS 100/11
PS 100/11 Økonomiplan forts.
Pause
PS 101/11 Overføring av bevilgninger fra 2011 til 2012.
PS 102/11 Forslag til representanter til forvaltningsstyret for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat. Nore og Uvdal.
PS 103/11 Oppnevning av representanter til Rådet for nasjonalparkkommunene.
PS 104/11 Forslag til kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Perioden 2012 - 2014.
PS 105/11 Innløsning av avtale - leie av grunn.
PS 106/11 Revisjon av satsene for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste. Tidspunkt for politiske møter.
PS 107/11 Fastsettelse av planprogram for detaljregulering - Hvaale II
PS 108/11 Krisesentertilbud for Nore og Uvdal kommune.
PS 109/11 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn.
PS 110/11 Strategi for Vestre Viken 2025. Høring.
PS 111/11 Energi - og klimaplan i Nore og Uvdal kommune.
PS 113/11 Forprosjekt fullelektronisk arkiv.
PS 114/11 Eiendomsskatt. Kontormessig økning av taksten for skatteåret 2012.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum