Kommunestyremøte 21.10.13

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet.
Pasient- og brukerombud i Buskerud
Konstituering av Kommunestyremøtet, innkalling, sakliste.
PS 71/13 TRUKKET Disponering av konsesjonskraften fra 2014.
Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014.
PS 67/13 Fremtidig organisering av legevakttjeneste i Nore og Uvdal kommune.
PS 68/13 Oppnevning av medlem til Hardangerviddarådet 2013-2015.
PS 69/13 Vertskommuneorganisering NAV Numedal.
PS 70/13 Tertialrapport 2-2013. Budsjettreguleringer.
PS 72/13 Behandling av søknad om etablering av privat vann- og avløpsanlegg i reguleringsplan Hallandsfjellet.
PS 73/13 Godfarfoss Kraft AS. Eierlån.
PS 74/13 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport.
PS 75/13 Avtale med Uvdal Utmarkslag SA m.fl.
PS 76/13 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2012007 Nordre Buin.
PS 77/13 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2013002 Hvaale II.
PS 78/13 Miljøringen. Søknad om kommunalt tilskudd til etablering av mobilt snøkanonanlegg.
Avslutning av møtet.
PS 79/13 Ansettelse av rådmann. U. Off. i h.h. Komm. lovens § 31, 3-5.
webløsning fra Serit Itum