Kommunestyremøte 10.02.14

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, opprop, innkalling og sakliste
PS 01/14 Søknad om tilskudd til kjøp av tråkkemaskin
PS 02/14 Omgjøring av Tunhovd familiebamehage til ordinær barnehage
PS 03/14 Rutiner for etablering av flyktninger
PS 04/14 Søknad om forlengelse av permisjon fra politiske verv
PS 05/14 Godkjenning av utbyggingsavtale - reguleringsplan ID 2010007 Vasstulan Høyfjellsseter
PS 06/14 Forlenget varighet av reguleringsplan ID 2009832 Juvenes jf plan- og bygningsloven § 12-4
Strategidokument for Nore Energi AS 2013 v/ Jan Gaute Bjerke
PS 07/14 Etablering av felles IKT-driftsamarbeid i Kongsberg-regionen
PS 08/14 Vestre Viken HF. Idefaserapport. Høring.
PS 09/14 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper i Nore og Uvdal
PS 10/14 Vannbehandlingsanlegg Gvammen vannverk
PS 11/14 Budsjett på delegert rammenivå 2014 – Fagavdeling SBK
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum