Kommunestyremøte 30.01.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Start av møtet. Navneopprop. Innkalling. Sakliste.
PS 1/12 Endringer i opptaksområdet for Rødberg skolekrets - Konsekvenser for videre drift av Tunhovd oppvekstsenter.
Pause i sak 1/12. Lukket behandling av saken.
PS 1/12 Fortsettelse etter lukket behandling av saken.
PS 5/12 Delegasjonsreglementet. Praktisering.
PS 2/12 Ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen.
PS 3/12 Valg av takstnemnd. Suppleringsvalg.
PS 4/12 Valg av overtakstnemnd. Suppleringsvalg.
PS 6/12 Åpenhetsindeks. Prinsipper for åpenhet.
PS 7/12 Orientering om arbeidet med prosjekt felles barnevern i Numedal.
PS 8/12 Overordnet samarbeidsavtale mellom Nore og Uvdal kommune og Vestre Viken HF.
Avslutning av møtet.
webløsning fra Serit Itum