Kommunestyremøte 29.10.12

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart av møtet, informasjon, navneopprop, sakliste.
Utdeling av diplom til miljøtårnbedrift og kulturinnslag
Presentasjon av handlingsprogram 2013 – 2016, budsjett for 2013.
PS 81/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015.
PS 82/12 Endring av eiere, eierandeler og tekst i Selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)
PS 83/12 Kunstgress ballbinge Borgegrend - Søknad om midler
PS 84/12 Tertialrapport 2-2012. Budsjettreguleringer.
PS 85/12 Retningslinjer for bruk og forvaltning av infrastrukturfond med tilhørende delegasjonsreglement
PS 86/12 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal kommune
PS 87/12 Handlingsprogram for fylkesveger 2014 - 2017
PS 88/12 Vedr. kommunens rolle som bortfester.
PS 89/12 Vedr. kommunens krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for regulering av Uvdalsvassdragene. Orientering.
PS 90/12 Søknad om fritak fra politiske verv.
PS 91/12 Søknad om midlertidig fritak fra politisk verv.
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum