Kommunestyremøte 14.12.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning, opprop og godkjenning av saksliste
PS 84/15 Samarbeidsavtaler om PP-tjenester
PS 85/15 Overføring av bevilgninger fra 2015 til 2016
Pause
PS 85/15 Overføring av bevilgninger fra 2015 til 2016 forts.
PS 86/15 Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
PS 87/15 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2015007 Sagodden
PS 88/15 Tiltaksstrategi for bruk av SMIL og NMSK midler i landbruket.
PS 90/15 Bolig til vanskeligstilte
Pause
PS 89/15 Økonomiplan 2016 - 2019 budsjettrammer 2016
Pause
PS 89/15 Økonomiplan 2016 - 2019 budsjettrammer 2016 forts.
Avslutning av møte
webløsning fra Serit Itum