Kommunestyremøte 22.06.15

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, opprop og godkjenning av innkalling
PS 19/15 Kommunereformen – informasjonsgrunnlag samt forslag til videre framdrift
Gruppemøte
PS 19/15 Kommunereformen forts.
PS 20/15 Disponering av konsesjonskraft fra 2016
PS 21/15 Hybeltilbud Norefjord
PS 22/15 Nytt opptak av startlån til 2015
PS 23/15 Søknad om lån til videreutvikling av produkt
Pause
PS 24/15 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2014001 Hagalia
PS 25/15 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID 2014001 Hagalia
PS 26/15 Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2013003 Tallåsen / Hagaset
PS 27/15 Godkjenning av utbyggingsavtaler - reguleringsplan ID 2013003 Tallåsen/Hagaset
PS 28/15 Evaluering av pedagogisk psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste for Numedal og Kongsberg - evaluering og videre samarbeidsform
PS 29/15 Godkjenning av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal næringsselskap SA
PS 30/15 Godkjenning og bevilgning - Rødberg skateboardområde
PS 31/15 Renovasjon - revidering av forskrifter
PS 32/15 Utbyggingsavtale Uvdal Utmarkslag SA
PS 33/15 Tertialrapport 1-2015, Budsjettreguleringer
PS 34/15 Revisjon av delegasjonsreglementet for Nore og Uvdal kommune
PS 35/15 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Numedal - Nore og Uvdal kommune
PS 36/15 Velkomstskilt ved innfartsveiene til Rødberg, avklare utførelse og finansiering
PS 37/15 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.04.2015
PS 38/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
PS 39/15 Ny Uvdal barnehage. Justering av kostnadsramme
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum