Kommunestyremøte 07.04.08

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, Presentasjon av ny Fagsjef for Skole, Barnehage og Kultur
Navneopprop, innkalling, saksliste, oppfølginger av forrige møte
PS 22/08 Forespørsel om planlegging hyttefelt Uvdal Hyttegrend II
PS 23/08 Budsjett 2008 og økonomiplan 2008-2011 - oppfølging pr. februar 2008
PS 24/08 Ny 4-årsplan for Den kulturelle skolesekken
PS 25/08 Valg av representant og vararepresentant til IKA Kongsberg
PS 26/08 Nasjonal transportplan 2010-2019 - Høringsuttalelse fra Nore og Uvdal kommune
Gruppemøte i PS 26/08
PS 26/08 Nasjonal transportplan forts.
PS 28/08 Revidert alkoholpolitisk handlingsplan
PS 27/08 Søknad om skjenkebevilling - ES Motor AS
PS 29/08 Søknad om status som nasjonalparkkommune
PS 30/08 Bygging av sentrumsnære boliger tilpasset førstegangsetablerere og yngre boligsøkere
PS 31/08 Opptak av startlån 2008
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum