Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 19.12.05

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, navneopprop, godkjenning av innkalling og saksliste
PS 91/05 Uttalelse til lovutkast om likeverd og tilgjengelighet.
PS 92/05 Reguleringsplan Fausko. 2. gangs behandling
PS 93/05 Gavebrev fra Buskerud fylkeskommune, akjser i Vardar AS
PS 94/05 Rullering av kommunal trafikksikkerhetsplan.
PS 95/05 Reguleringsplan for massetak og industri Straumen. Klage over godkjenningsvedtak.
PS 96/05 Reguleringsplan Imingfjell. Klager over godkjenningsvedtak.
PS 97/05 TRUKKET SAK: Reguleringsplan Jeljorden - Behandling av merknader til revidert plan.
PS 98/05 Verneplan for Trillemarka- Rollag Østfjell - Lokal høring
PS 99/05 Videreutvikling av merkevaren Numedal Middelalderdalen.
PS 100/05 Nytt hovedbibliotek.
Pause
PS 101/05 Søknad om fritak fra verv i overligningsnemnda
PS 102/05 Søknad om fritak fra politiske verv
PS 103/05 Planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
PS 104/05 Innløsning av festetomter
Avslutning av den åpne delen av møtet
PS 105/05 LUKKET SAK: Kjøp av eiendom. U. off. i h.h.t. Off. lovens § 6,2a.
webløsning fra Serit Itum