Kommunestyremøte i Nore og Uvdal kommune 13.12.04

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning av møtet, saksliste & navneopprop
PS 98/04 Økonomiplan for perioden 2005-2008 og budsjettrammer for år 2005
PS 98/04- Del2 etter gruppemøte
PS 91/04 Forslag til reguleringsplan Nedre Borge, gnr 147 bnr 3. Sluttbehandling
PS 92/04 Klage over godkjenning av plan
PS 93/04 Etablering av frivillighetssentral
PS 95/04 Retningslinjer for seniorpolitikk
PS 96/04 Møteplan første halvår 2005
PS 99/04 Videreføring av Den Grønne Dalen etter 2004
PS 100/04 Plankomite for skole-, barnehage og kulturbygg
PS 103/04 Framtidig revisjonsordning
Pause
PS 104/04 Skatteregnskapet for 1. halvår. Nore og Uvdal kommune
PS 106/04 Overføring av midler fra 2004 til 2005
PS 108/04 Justering av festeavgift for kommunale hyttetomter
PS 110/04 Uvdal vannverk – etablering av ny grunnvannsbrønn
PS 111/04 Tilskudd til etablering av settefiskanlegg
PS 112/04 Godkjenning av selskapsavtale for Numedalsutvikling
PS 109/04 Lukket. Vedr. reforhandling av avtale om driftstilskudd Rødberg Fysikalske Institutt. U.off. i.h.h.t. Off lovens §6
webløsning fra Serit Itum