Kommunestyremøte 13.06.16

Oppløsning:
Laster avspiller
Åpning med opprop, godkjenning av innkalling / saksliste
Innslag fra Kulturskolen / billedkunst
Innformasjon om Startlånsordningen v / Ragnhild Haug
PS 33/16 Høringsuttalelse. Økta kraftverk
PS 34/16 Høringsuttalelse. Bjønnebekk kraftverk
PS 35/16 Retting av vegnavn
PS 36/16 Endring av selskapsavtalen for IKA Kongsberg
PS 37/16 Rivning eller flytting av Messa
Pause med gruppemøte
PS 37/16 Rivning eller flytting av Messa forts.
PS 38/16 Finansiering av infrastruktur på Stormogen industriområde
PS 39/16 Gjennomføring av Kongsbergregionens nærings program
PS 40/16 Seniorpolitiske retningslinjer i Nore og Uvdal kommune
PS 41/16 Endringer i selskapsavtalen for Kommunenes Opplæringskontor i
Pause
PS 41/16 fortsetter
PS 42/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag
PS 43/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020
PS 44/16 Valg av jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden
PS 45/16 Valg av meddommere til tingretten for perioden 01.01.2017 -
PS 46/16 Valg av meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2017
PS 47/16 Årsrapport finansforvaltning 2015
PS 48/16 Tertialrapport 1-2016 med budsjettreguleringer
Pause
Rådmannens presentasjon av tertialrapport 1/2016
PS 49/16 Opptak av startlån til viderefordeling 2016
Avslutning av møtet
webløsning fra Serit Itum